Regulamin

  §1 [Definicje]       
  Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Portal”- portal internetowy wspieraj marzenia dostępny pod adresem www.wspierajmarzenia.pl,
 2. „Stowarzyszenie” –  Centrum Rozwoju Lokalnego, ul Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie, wpisanym do KRS pod nr 0000332814, o nr NIP 649-226-11-45, REGON 241300267
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Stowarzyszenia,
 4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Stowarzyszenie,
 5. „Partner” – Użytkownik będący fundacją lub posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z aktów prawnych regulujących stosunek państwa polskiego do kościołów lub związków wyznaniowych, a także klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), jak również osoba fizyczna zbierająca środki za pośrednictwem zbiórek bądź w ramach 1,5% – który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Stowarzyszenie, pod warunkiem dokonania przez Stowarzyszenie pozytywnej weryfikacji, a także każdy inny podmiot, któremu Stowarzyszenie na podstawie swobodnej decyzji przyznało status Partnera,
 6.  „Konto partnera” – dostępne dla Partnera miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Partner wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Portalu.
 7. „Serwis pośrednictwa finansowego” – payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444,
 8. „Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Stowarzyszenia, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką,
 9. „Zbiórka” – ogłaszana w Portalu przez Stowarzyszenie akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Partnera lub Stowarzyszenia w ogólności,

  § 2 [Postanowienia ogólne]

 1. Portal stanowi wyłączną własność Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie udostępnia Użytkownikom adres email: wspierajmarzenia@crl.org.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Stowarzyszenia wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu ze Stowarzyszeniem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne. Prowizja pobierana przez Stowarzyszenie została odrębnie uregulowana w niniejszym Regulaminie.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 6. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Stowarzyszenia. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Stowarzyszenia, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Stowarzyszenie, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Stowarzyszeniu. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Stowarzyszenia, jest zabronione.
 8. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Portalu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek osoby trzeciej ponosi pełną odpowiedzialność za rozpowszechnianie tego wizerunku, a  Stowarzyszenie nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

  §3 [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Portalu]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
 1. połączenie z siecią Internet;
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji.
 1. Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 1. Stowarzyszenie w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 2. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który zakaz naruszył.
 3. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Stowarzyszenia, umieszczanie w Portalu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że coś innego wynika z postanowień Regulaminu.
 4. Stowarzyszenie ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Stowarzyszenia lub osób trzecich.
 5. Użytkownik zamieszczający w Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Stowarzyszenie.
 6. Stowarzyszenie oświadcza, że materiały zamieszczane przez nie w Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, mogą być przygotowywane przez Stowarzyszenie na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Stowarzyszenie w oparciu o udostępnione mu materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia lub choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Stowarzyszenia o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Stowarzyszenie uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.

  §4 [Partnerzy – rejestracja]

 1. Stowarzyszenie umożliwia Partnerom korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Portalu i przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie weryfikacji wiarygodności Partnera.
 2. Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Portalu, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Portalu, po kliknięciu w link „Załóż konto organizacji”, wypełnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje, na wskazany przez Stowarzyszenie rachunek bankowy, kontrolnego przelewu kwoty 1 zł (słownie: 1 złoty) – tytuł przelewu „wpłata weryfikacyjna” celem weryfikacji danych rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Portalu. Kwota ta jest niezwłocznie zwracana na rachunek bankowy podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Portalu.
 3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza, o jakim mowa w ust. 2, Stowarzyszenie dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, w tym w szczególności skontaktuje się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym upoważnienia (pełnomocnictwa) dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przeprowadzi weryfikację wiarygodności podmiotu w oparciu o powszechnie dostępne informacje na jego temat.
 4. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osoba dokonująca rejestracji ma obowiązek dołączyć skan dowodu osobistego jako załącznik do formularza rejestracyjnego.
 5. Rejestracja Partnera w Portalu jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Stowarzyszenie i dokonaniu przelewu, o jakim mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Stowarzyszenie może podejmować arbitralne decyzje w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
 7. Dla pozytywnie zweryfikowanego podmiotu Stowarzyszenie aktywuje Konto.
 8. Założenie Konta Partnera jest równoznaczne z zawarciem przez Partnera ze Stowarzyszeniem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. W przypadku zamieszczenia przez Partnera w Portalu jakichkolwiek materiałów Partner udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji, wraz z prawem do udzielenia dalszych licencji, na korzystanie z tych materiałów i ich rozpowszechnienie, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych Partnera, w tym logotypów, i jego innych oznaczeń odróżniających, w celach promocji Portalu lub Zbiórek organizowanych we współpracy z Partnerem, na dowolnych nośnikach, w dowolnych mediach, w tym elektronicznych, w tym w sieci internet i w aplikacjach, w tym aplikacjach mobilnych, własnych lub osób trzecich. Partner udziela Stowarzyszeniu zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami wskazanych wyżej materiałów w celu, o jakim mowa powyżej.
 10. Partner wyraża zgodę na informowanie przez Stowarzyszenie o fakcie korzystania przez Partnera z usług świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach Portalu, także przy użyciu znaków towarowych i innych oznaczeń Partnera.
 11. Partner zobowiązany jest do informowania Stowarzyszenia o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia zaistnienia zmiany.

  §5 [Partnerzy – usługi]

Stowarzyszenie świadczy następujące usługi na rzecz Partnerów:

 1. umożliwia zamieszczenie na Koncie Partnera opisu jego działalności oraz danych identyfikacyjnych;
 2. umożliwia zgłaszanie przez Partnera informacji o Zbiórkach w ramach Portalu;
 3. udostępnia Partnerowi informacje o zgromadzonych środkach;
 4. prowadzi działania marketingowo-promocyjne Portalu.

 

  §6 [Zbiórki i przekazywanie Darowizn]

 1. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Stowarzyszenie. Zbiórki mogą być prowadzone przez Stowarzyszenie samodzielnie lub we współpracy z Partnerem.
 2. Stowarzyszenie ma  możliwość wstrzymania Zbiórki, zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, jak również wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:
 1. w innych serwisach internetowych podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych, w szczególności takich jak: zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką,
 2. cel Zbiórki organizowanej we współpracy z Partnerem jest niezgodny z celami określonymi w statucie Stowarzyszenia, statucie Partnera lub z zasadami współżycia społecznego,
 3. w ocenie Stowarzyszenia Partner, we współpracy z którym organizowana jest Zbiórka, utracił wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego,
 4. w ocenie Stowarzyszenia dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Stowarzyszenia.
 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Partner ma obowiązek poinformować Stowarzyszenie, jeżeli realizacja celu Zbiórki organizowanej we współpracy z Partnerem stanie się obiektywnie niemożliwa, a także niemożliwe jest zrealizowanie alternatywnego celu pomocy dla osoby, w celu pomocy której organizowana jest Zbiórka. W takiej sytuacji, a także w sytuacji powzięcia przez Stowarzyszenie takiej wiedzy z innych źródeł, Stowarzyszenie może:
 1. wstrzymać przekazywanie Darowizn w ramach Zbiórki, 
 2. zmienić cel Zbiórki w porozumieniu z Partnerem,
 3. przeznaczyć zgromadzone środki, w całości lub w części, na inny cel, w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 1. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego.
 2. Przed dokonaniem przelewu Użytkownik podaje adres mail, na który zostanie przesłane powiadomienie o wpłacie.
 3. Przed dokonaniem przelewu Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie newslettera.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że operator Serwisu pośrednictwa finansowego pobiera prowizję.
 5. Przed dokonaniem przelewu Użytkownik ma obowiązek zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu operatora płatności.
 6. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Stowarzyszenia Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie, o którym mowa w ust. 6.
 7. 6% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki stanowi kwotę, jaką Stowarzyszenie przeznacza na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórki, a także na realizację celów statutowych Stowarzyszenia w tym utrzymanie i rozwój Portalu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 8. Użytkownik, w ramach usługi PayU Express świadczonej w ramach Portalu pośrednictwa finansowego prowadzonego przez spółkę Payu S.A., może przekazywać Darowizny przy pomocy kart płatniczych w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania danych karty płatniczej.
 9. Usługa PayU Express świadczona jest przez PayU S.A. we współpracy z bankiem Użytkownika i polega na wydawaniu przez PayU S.A. elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Użytkownikowi składanie zleceń płatniczych (obciążania rachunku bankowego powiązanego z kartą płatniczą Wspierającego kwotą Darowizny i uznania tą kwotą rachunku bankowego Stowarzyszenia) oraz na przeprowadzaniu płatności. Usługa PayU Express świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PayU Express dostępnym pod adresem https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 10. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 9 Regulaminu.
 11. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Stowarzyszenia, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 12. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę oraz ilość osób, które wsparły daną Zbiórkę może być widoczna w Portalu, przy czym liczby te są orientacyjne i mogą się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn i ilości osób, które wsparły Zbiórkę, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.

  §7 [Darowizny w ramach zbiórek organizowanych we współpracy z Partnerami, obowiązki Partnerów]

 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się wydatkować zebrane w ramach Zbiórki środki finansowe na realizację celów Zbiórki w sposób uzgodniony z Partnerem.
 2. Kwota przeznaczona na realizację celów Zbiórki może być pomniejszona o sumę Darowizn, co do których powstał obowiązek zwrotu Użytkownikowi.
 3. W przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest niemożliwa, Partner w porozumieniu ze Stowarzyszeniem, bez zbędnej zwłoki, ustali inny cel, na jaki zostanie przeznaczona kwota darowizny.
 4. Stowarzyszenie oświadcza, że kwota stanowiąca 6% kwoty Darowizn przekazywanych przez Użytkowników w związku ze Zbiórkami prowadzonymi we współpracy z Partnerami  przeznaczana jest na cele statutowe Stowarzyszenia. Z tych środków Stowarzyszenie realizuje ważne cele społeczne, a także pokrywa koszty utrzymania Portalu, opłat i prowizji pobieranych przez  Serwisy pośrednictwa finansowego oraz opłat i prowizji bankowych. Stowarzyszenie nie pobiera od Użytkowników i Partnerów, żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Portalu.
 5. Partner po zakończeniu Zbiórki jest zobowiązany przekazać Stowarzyszeniu informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków otrzymanych w związku ze Zbiórką, a także inne informacje związane ze Zbiórką, o których przekazanie Stowarzyszenie zwróci się do Partnera.
 6. Informacja o stanie zgromadzonych w ramach Zbiórki środków jest dostępna na Koncie Partnera w Portalu.
 7. Zobowiązanie, o jakim mowa w ust. 1 powyżej nie wiąże Stowarzyszenia jeżeli:
 1. Partner zakończy działalność w skutek likwidacji lub faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności (przez faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności rozumie się w szczególności brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Stowarzyszenia),
 2. Partner utraci, w opinii Stowarzyszenia, wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli Stowarzyszenie poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera lub członków jego władz działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub jest niezgodna z prawem albo zasadami współżycia społecznego.
 1. W przypadkach, o jakich mowa w ust. 7, jeżeli Zbiórka, której dotyczą przekazane Darowizny, prowadzona była nie na cele statutowe Partnera, a na rzecz konkretnej osoby fizycznej, Stowarzyszenie dołoży starań, by nawiązać kontakt z osobą, na rzecz której prowadzona była Zbiórka i udzielić jej pomocy społecznej w ramach środków zgromadzonych w związku ze Zbiórką i nieprzekazanych Partnerowi. Środki nieprzekazane Partnerowi, ani osobie na rzecz której prowadzona była Zbiórka, zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

  §8 [Dane osobowe]

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

  §9 [Reklamacje]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Stowarzyszenie.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Stowarzyszenia: wspierajmarzenia@crl.org.pl, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej. 
 3. Stowarzyszenie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. 
 5. Stowarzyszenie informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

  §10 [Usunięcie Konta, rozwiązanie umowy]

 1. Partner może zażądać od Stowarzyszenia usunięcia Konta. Konto zostanie usunięte po zakończeniu Zbiórek organizowanych we współpracy z Partnerem i przekazaniu Stowarzyszeniu informacji, o jakich mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu. Pomimo usunięcia Konta informacje o przeprowadzonych przez Stowarzyszenie we współpracy z Partnerem Zbiórkach będą nadal widoczne w Portalu. 
 2. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Partnera ze Stowarzyszeniem.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą spełnienia warunków, o jakich mowa w ust. 1 powyżej. 
 4. Stowarzyszenie może wypowiedzieć umowę z Partnerem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Partner naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Stowarzyszenie może rozwiązać umowę z Partnerem w każdej chwili w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny, a także z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy stwierdzi, że Partner utracił w opinii Stowarzyszenia wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub jest niezgodna z prawem albo zasadami współżycia społecznego.
 6. O fakcie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 4 i 5 powyżej, Partner zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Partner podał podczas rejestracji w Portalu.

  §11 [Zbiórki w ramach 1,5%]

 1. Portal umożliwia również prowadzenie działań w celu pozyskania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego, w tym w szczególności promowanie celu szczegółowego zbiórki prowadzonej w ramach 1,5% podatku dochodowego.
 2. Prawa i obowiązki Stowarzyszenia oraz Partnera dotyczące realizacji akcji pozyskania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego określone są każdorazowo w odrębnym porozumieniu.
 3. Po otrzymaniu przez Stowarzyszenie informacji z Urzędu Skarbowego dotyczącej środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego, w Portalu będą dostępne informacje dla Partnera o: ilości zebranych środków, wydatkach poniesionych w ramach kwoty zebranej ze zbiórki, aktualnym saldzie (tj. po odjęciu wykorzystanej kwoty).
 4. Partner ma możliwość dodawania w Portalu dokumentów o rozliczenie których wnioskuje. Pozostałe dokumenty niezbędne do zorganizowania i rozliczenia zbiórki w ramach 1,5% podatku dochodowego Partner ma obowiązek dostarczyć Stowarzyszeniu fizycznie.
 5. W Portalu publikowane są, dostępne dla Użytkowników, informacje o zbieraniu środków w ramach 1,5%.
 6. Do zbiórek prowadzonych w ramach 1,5% podatku dochodowego nie stosuje się zapisów Regulaminu dotyczących publikacji informacji o wynikach zbiórki.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz porozumieniu, o którym mowa w ust. 2 odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057z późn. zm.).

  §12 [Zmiany Regulaminu]

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wejście w życie zmian Regulaminu w stosunku do Użytkowników niebędących Partnerami wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji w Portalu. 

  §13 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 22.11.2023 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Stowarzyszeniem a Partnerami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Stowarzyszenie usług w ramach Portalu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy miejscowo dla Stowarzyszenia – postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Skip to content